Inbjudan till att lyssna på Halmstads kommuns plan för miljösanering

Styrelsen för Steninge Natur- och Miljöförening hade ett möte med Halmstad kommun den 22 maj 2024 angående miljögifterna i sanddynerna kring stranden. Ett mycket bra och konstruktivt möte (se nedan för detaljer)

Vi bjöd bl.a in Pär Hylander, projektsamordnare i Halmstad kommun till vårt årsmöte, så att fler kan få information om den kommande miljösaneringen i Steninge.

Varmt välkomna till Sockenstugan tisdagen den 6 augusti kl. 17:00 (OBS, före årsmötet) för att lyssna på Pär och ha möjlighet att ställa frågor.

Bakgrund:

Steninge Glasbruk var aktivt mellan 1873 och 1917 och tillverkade främst pressglas och fönsterglas. Ugnarna eldades med stenkol och torv. Slaggprodukter och avfall från produktionen lades i högar, bland annat väster och söder om bruket. Sedan 2010 har Länsstyrelsen i omgångar låtit göra borrhål och mätningar på många olika punkter kring glasbruket. Detta kan bland annat ses på de plaströr som fortfarande sticker upp i området.

År 2019 gav Länsstyrelsen konsultföretaget WSP i uppdrag att göra en rapport, som blev klar 2020 och är ett offentligt dokument. I rapporten framgår det att man funnit metaller såsom bly, arsenik och kvicksilver samt polycykliska aromatiska kolväten (PAH) i avfallshögarna. På vissa ställen ligger dessa föroreningar djupt ner, medan de på andra ställen finns nära ytan. Innehållet i slagghögarna varierar mycket. På stranden har man inte mätt, med antagandet att där inte finns några slagghögar.

Nuläge:

WSP har kommit fram till att nivåerna av miljögifter inte ska hindra oss från att vara på stranden, men de är tillräckligt höga för att åtgärder bör vidtas genom att schakta bort massorna och ersätta dem med rent material. Halmstad kommun har tagit på sig huvudmannaskapet för saneringen. I väntan på detta har informationsskyltar på stranden förtydligats.

Möte med Projektsamordnare och Kommunekolog 22 maj 2024:

Halmstad kommun arbetar nu med en ansökan om pengar från Naturvårdsverket för projektet. Bortschaktningen börja, som tidigast, vintern 2025-26 och ta cirka fyra månader. Därefter ska ersättningsmaterial, troligtvis sand från ett sandtag, transporteras till platsen. Området som berörs är i stora drag hela det igenväxta dynområdet väster och söder om Göstas café. Men inget är formellt fastställt ännu. 

Föreningens roll:

Styrelsen är i stort positiva till ett kommande saneringsprojekt. Vi förstår att när arbetet är igång kommer det att påverka oss som bor i Steninge under en tid, i form av buller, trafik med mera.

Kommunen har lovat att hålla en fortsatt öppen och löpande kontakt. Vi hjälper bl.a till med att bidra med lokal information samt har önskemål om att kravspecifikationen för de inkommande ersättningsmassorna är tydlig: massorna ska vara av god kvalitet, fria från andra typer av gifter och lämpade för miljön i Steninge.. Vi vill också veta vad planen är för att undvika ”sandflykt”.

Vi har bett kommunen hålla ett informationsmöte här i Steninge när man vet mer, kanske våren 2025. Redan nu har de lovat att ordna med en flik på kommunens hemsida med information (detta kan ta lite tid och är ännu inte på plats).

Och sist men inte minst:

Vi vill även vara med och påverka ”återställandet”, vilket kommunekologen som är ansvarig för den delen, var positivt till. 

Tillsammans kan vi göra vårt vackra Steninge ännu vackrare. 

Vi ses i Steninge i sommar.

Hälsningar från styrelsen,

Genom Anna Dahlgren, ordförande

Kontaktuppgifter till styrelsen